ID Denumire hotărâre Documente
7534 HCL nr. 1 privind utilizarea sumei de 6.025.057,77 lei din excedentul anului 2020 pentru secțiunea de dezvoltare Vizualizare
7536 HCL nr. 2 privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 7.039.109,98 lei din excedentul anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentru secțiunea de funcționare Vizualizare
7538 HCL nr. 3 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în aparatul de specialitate Vizualizare
7540 HCL nr. 4 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul Direcției de Poliție Locală Vizualizare
7542 HCL nr. 5 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul Direcției de Asistență Socială Vizualizare
7544 HCL nr. 6 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație pentru personalul contractual încadrat la SPAPTO din cadrul Consiliului Loc Vizualizare
7546 HCL nr. 7 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație pentru per Vizualizare
7548 HCL nr. 8 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică Vizualizare
7550 HCL nr. 9 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ce vor fi practicate de Societatea SECOM S.A., începând cu data de 01.02.2021 Vizualizare
7552 HCL nr. 10 referitor la Regulamentul privind desfășurarea acțiunilor de curățare și igienizare a spațiilor proprietate publică și privată Vizualizare
7554 HCL nr. 11 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ Vizualizare
7556 HCL nr. 12 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul școlar 2021 – 2022 pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți Vizualizare
7558 HCL nr. 13 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7560 HCL nr. 14 privind completarea Anexei nr.1 la HCL 2202011 privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public şi privat al municipiului Vizualizare
7562 HCL nr. 15 privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7564 HCL nr. 16 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de executare silită generate de comunicarea somației și a adresei de înființare a popririi Vizualizare
7566 HCL nr. 17 privind modificarea Anexei nr. 1 cap. III și IV, parte integrantă din H.C.L. nr. 92 2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
7568 HCL nr. 18 privind anularea obligației de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 și anularea obligației de plată accesorii aferente obligațiilor Vizualizare
7570 HCL nr. 19 privind vânzarea, fără licitație publică, a terenului în suprafață de 287 m² situat în Drobeta, strada Brândușelor, nr. 6, identificat prin NC 54299, Coman Robert Marian Vizualizare
7572 HCL nr. 20 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a 300 mp din Drobeta, zona Banovița, parcela 31, N.C. 58002 Vizualizare
7574 HCL nr. 21 privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață totală de 65.693 mp, din DTS, T 641P13N, intravilan, NC 64896 în trei loturi, precum și dezmembrarea și ieșirea din indiviziune Vizualizare
7576 HCL nr. 22 privind aprobarea documentației de urbanism în fază P.U.Z. pentru obiectivul parcelare și costruire locuințe cu funcțiuni complementare cu regim P+M, P+1, P+1+M, P+2 Vizualizare
7578 HCL nr. 23 privind alegerea Comisiei de validare şi numărare a voturilor Vizualizare
7580 HCL nr. 24 privind alegerea viceprimarilor municipiului Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7582 HCL NR. 25 privind alegerea presedintelui de sedinta Vizualizare
7584 HCL NR. 26 privind contractare finanțări rambursabile interne–linie de finanțare în val. de până la 50.000.000 lei, în vederea asig. cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local Vizualizare
7586 HCL NR. 27 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu tarifare orară, cât și procedura de atribuire a locurilor în parcările publice de reședință Vizualizare
7588 HCL NR. 28 privind rezilierea Contractului de Asociere în Participațiune nr. 12 din 02.02.2010 pe cale judecatoreasca Vizualizare
7590 HCL NR. 29 privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani a unei supraf. de teren Vizualizare
7592 HCL NR. 30 privind aprobarea docum. tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului Grup Școlar Decebal, înscris în CF a UAT DTS, situat în DTS, str. Antonini, nr. 2 Nu există fișiere
7594 HCL NR. 31 privind constituirea prin licitație publică a unui drept de concesiune pentru o perioadă de 49 ani asupra imobilului teren în suprafață de 300 m², Zona Banovița, parcela 31 Vizualizare
7596 HCL NR. 32 privind aprobarea dării în folosință prin contract cu titlu gratuit, a terenului situat în DTS,str. Albăstrelelor, nr. 13,d-lui Șișman Mircea Marian Vizualizare
7598 HCL NR. 33 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în municipiul Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7600 HCL NR. 34 privind darea acordului de a achiziționa în condițiile O.U.G. nr. 26_06.06.2012 servicii de reprez.în justiție, prin avocați (persoane cu înaltă calificare juridică) a unor procese Vizualizare
7602 HCL NR. 35 privind mandatarea Primarului Mun. DTS să reprezinte, prin aparatul de specialitate, Consiliul Local al mun. DTS Vizualizare
7604 HCL NR. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului general actualizat Vizualizare
7606 HCL NR. 37 privind aprobarea cotei de cofinanțare din buget local pentru obiectivul de investiții Reab. bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal (sală sport și teren sport) Vizualizare
7608 HCL NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului General pt.obiectivul de investiții Reab. bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal (sală sport și teren sport) Vizualizare
7610 HCL NR. 39 privind aprob. indicatorilor tehnico – economici și a Devizul General actualizat la faza PT pt. ob. de investiții Spațiu multifuncțional pentru activități sportive și recreationale Vizualizare
7612 HCL NR. 40 privind completarea Hotărârii nr. 124, modificată și completată prin Hotărârea nr. 128 cu ref. la înființarea societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. Vizualizare
7614 HCL NR. 41 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcţii al S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. pentru anul 2021 Vizualizare
7616 HCL NR. 42 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 2001, modificată și completată cu Legea nr. 276 Vizualizare
7618 HCL NR. 43 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al mun. DTS în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare Vizualizare
7620 HCL NR. 44 privind aprobarea tarifelor de închiriere prin atribuire directă a spațiilor admin. de Palatul Culturii Teodor Costescu DTS și a tarifelor pentru prestări serv.cultural artistice Vizualizare
7622 HCL NR. 45 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT DTS și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România Vizualizare
7624 HCL NR. 46 privind modificarea H.C.L. nr. 11 din 29.01.2021 privind numirea reprezentanților C.L. în C.A. ale unităților de învățământ preuniversitar din mun. DTS, jud. MH Vizualizare
7626 HCL NR. 47 privind modificarea H.C.L. nr. 245-30.08.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 29 DTS și a cheltuielilor legate de proiect Vizualizare
7628 HCL NR. 48 privind modif.Anexei nr. 2 la H.C.L. 139_29.06.2020 de aprobare a STUDIULUI DE FEZABILITATE pt. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. MH Vizualizare
7630 HCL NR. 49 privind mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. în AGA la Societatea Secom S.A., pt.a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor din 25,26.03.2021 Vizualizare
7632 HCL nr. 50 privind alegerea președintelui de ședință Vizualizare
7634 HCL nr. 51 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Consiliului Local pe anul 2020 și al situațiilor financiare aferente Vizualizare
7636 HCL nr. 52 privind încheierea contului de execuție al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2020 Vizualizare
7638 HCL nr. 53privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2020 pentru SPAPTO din cadrul Consiliului Local al Municipiului DTS Vizualizare
7640 HCL nr. 54 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al Direcției de Poliție Locală DTS Vizualizare
7642 HCL nr. 55 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al DPITC pe anul 2020 Vizualizare
7644 HCL nr. 56 privind aprobarea contului de închidere a exercitiului bugetar pe anul 2020 al SPAET din cadrul Consiliului Local al Mun DTS Vizualizare
7646 HCL nr. 57 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020 al DAS Vizualizare
7648 HCL nr. 58 privind stabilirea unor taxe speciale pentru vizitarea obiectivelor turistice administrate de către DPITC conform art. 484, alin. 1 din Legea 227 2015 Vizualizare
7650 HCL nr. 60 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională, plecarea în delegații sau deplasări Vizualizare
7652 HCL nr. 61 privind instituirea taxei de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul DTS Vizualizare
7654 HCL nr. 62 privind aprobarea schimbului de terenuri între terenurile identificate NC 65306 – proprietatea dnei Lascu Angelica – Mihaela și terenul identificat cu NC 60518 proprietatea mun DTS Vizualizare
7656 HCL nr. 63 privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuințele pentru tineri, în regim de închiriere tip – A.N.L. și a listei de priorități Vizualizare
7658 HCL nr. 64 privind aprobarea valorilor activelor fixe aflate în domeniul public al Mun DTS, licee, colegii și grupuri școlare, rezultate în urma acțiunii de reevaluare a acestora Vizualizare
7660 HCL nr. 65 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 409 19.02.2004, încheiat cu S.C. LORY COM S.R.L., obiect concesionarea imobilului teren din strada Topolniței, Zona Târg Veterani Vizualizare
7662 HCL nr. 66 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 250 mp din DTS Vizualizare
7664 HCL nr. 69 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului Cimitirul Ortodox Sf. Gheorghe, având NC 62719, situat în DTS Vizualizare
7666 HCL nr. 70 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Mun DTS, precum și modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 1999 Vizualizare
7668 HCL nr. 71 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului Restaurant și terasă aferentă din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu DTS Vizualizare
7670 HCL nr. 72 privind inventarierea și etichetarea rețelelor de comunicații electronice Vizualizare
7672 HCL nr. 73 privind modificarea statului de funcții în regim contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului DTS pentru anul 2021 Vizualizare
7674 HCL nr. 74 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS, județul Mehedinți Vizualizare
7676 HCL nr. 75 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 2020 privind numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul DTS Vizualizare
7678 HCL nr. 76 privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 34 din 2020 Vizualizare
7680 HCL nr. 77 privind modificarea HCL nr. 41 din 2018 Vizualizare
7682 HCL nr. 78 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
7684 HCL nr. 79 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2021 Vizualizare
7686 HCL nr. 80 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural Drobeta Turnu Severin pe anul 2021 Vizualizare
7688 HCL nr. 81 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SPAPTO din cadrul Consiliului Local al Mun DTS Vizualizare
7690 HCL nr. 82 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin pe anul 2021 Vizualizare
7692 HCL nr. 83 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică Drobeta Turnu Severin pe anul 2021 Vizualizare
7694 HCL nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Direcției de Poliție Locala Drobeta Turnu Severin pe anul 2021 Vizualizare
7696 HCL nr. 85 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli extrabugetare pentru instituțiile publice de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021 Vizualizare
7698 HCL nr. 86 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
7700 HCL nr. 87 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022 Vizualizare
7702 HCL nr. 88 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 Vizualizare
7704 HCL nr. 89 privind darea acordului, pentru SECOM S.A., de a achiziționa în condițiile O.U.G. nr. 26 06.06.2012 Vizualizare
7706 HCL nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a devizului general faza DALI pentru obiectivul de investiții Reabilitare Străzi Domeniul Public al Mun DTS Vizualizare
7708 HCL nr. 91 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 76 21.03.2019 modificată prin H.C.L. nr. 216 27.06.2019 Vizualizare
7710 HCL nr. 92 privind modificarea Art. 2 și Art. 3 din H.C.L. nr. 38 14.02.2019 Vizualizare
7712 HCL nr. 93 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 166 2018 modificat prin H.C.L. nr. 84 2019 Vizualizare
7714 HCL nr. 94 privind aprobarea schimbării destinației imobilelor în care au funcționat Grădinița nr. 24 și Grădinița nr. 14 Vizualizare
7716 HCL nr. 95 privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Mun DTS în domeniul privat al Mun DTS și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 1999 Vizualizare
7718 HCL nr. 96 privind constituirea, prin licitație publică, a unui drept de concesiune, pentru o perioadă de 49 de ani asupra imobilului teren în suprafață de 250 mp Vizualizare
7720 HCL nr. 97 privind constituirea, prin licitație publică, a unui drept de concesiune, pentru o perioadă de 49 de ani asupra imobilului teren în suprafață de 2.525 mp Vizualizare
7722 HCL nr. 98 privind aprobarea adiționării la Contractul de concesiune nr. 1131 14 noiembrie 2019 încheiat cu C.M.I. LISAN Vizualizare
7724 HCL nr. 99 privind aprobarea regulamentului privind concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al Mun DTS Vizualizare
7726 HCL nr. 100 privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea II 2021 pentru co-finanțare AFCN Vizualizare
7728 HCL nr. 101 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 2020 privind numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar Vizualizare
7730 HCL nr. 102 privind aprobarea numărului burselor aferente semestrelor I – II al anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat Vizualizare
7732 HCL nr. 103 privind diminuarea taxelor stabilite pentru folosirea temporară a meselor Târgul Comercial Veterani Vizualizare
7734 hcl 104 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
7736 hcl 105 privind aprobarea casării mijloacelor fixe aparținând instituției de învățământ preuniversitar de stat – Șc Gimnazială nr. 6 Vizualizare
7738 hcl 106 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
7740 hcl 107 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
7742 hcl 108 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții publice și în regim contractual, ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului mun DTS Vizualizare
7744 hcl 109 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții publice, ca urmare a reorganizării Direcției de Poliție Locală a mun DTS Vizualizare
7746 hcl 110 privind reorganizarea Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin, prin preluarea activității DPITC DTS Vizualizare
7748 hcl 111 privind aprobarea modificărilor Organigramei și a Ștatului de funcții pentru personalul contractual din cadrul SPAET, în urma reorganizării Vizualizare
7750 hcl 112 privind aprobarea bilanțului societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din subordinea Consiliului Local al municipiului DTS pe anul 2020 Vizualizare
7752 hcl 113 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din cadrul Consiliului Local al municipiului DTS Vizualizare
7754 hcl 114 privind desemnarea administratorilor societății comerciale Termoficare Gaz Drobeta S.R.L., societate de drept public și de interes local Vizualizare
7756 hcl 115 privind atribuirea denumirii de ALEEA AMFOREI tronsonului de drum situat în zona străzii Walter Mărăcineanu, nr. 20A, mun DTS, județul Mh Vizualizare
7758 hcl 116 privind aprobarea documentației tehnico – economice, a indicatorilor și a devizului general – faza DALI pentru obiectivul de investiții Reabilitare locuri de joacă în mun DTS Vizualizare
7760 hcl 118 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului General la faza P.T. pentru obiectivul de investiții AMENAJARE TN CU LINIA CF COLECTOARE BANOVIȚA, ÎNTRE KM 5+255 ȘI KM 5+268 Vizualizare
7762 hcl 119 privind asocierea UAT Mun DTS cu Consiliul Județean Mehedinți în vederea realizării unor obiective de interes public pe anul 2021 Vizualizare
7764 hcl 120 privind aprobarea indicatorilor tehnico Vizualizare
7766 hcl 121 privind modificarea H.C.L. nr. 243 2019 cu privire la metodologia de stabilire a situațiilor și a modalității de acordare a unor beneficii de asistență socială Vizualizare
7768 hcl 122 privind modificarea ștatului de funcții publice al Direcției de Asistență Socială Vizualizare
7770 hcl 123 privind acceptarea donațiilor pentru suprafețele de teren afectate de străzi și trotuare, precum și a altor donații din proprietatea privată a unor persoane fizice în proprietatea Vizualizare
7772 hcl 124 privind aprobarea repartizării unei unități locative tip ANL rămasă vacantă, solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile legislației în materie Vizualizare
7774 hcl 125 privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în Mun DTS, str. Bolintineanu, nr. 19, având N.C. 67981 – C2 înregistrat în C.F. 67981 DTS, în favoarea d-nei Corlan Andreea Vizualizare
7776 hcl 126 privind aprobarea vânzării directe a imobilului în structură (S+P) situat în Mun DTS, B-dul Carol I, nr. 69, etaj (subsol+trepte de acces), ap. 2, având N.C. 67722 – C1 – U2 Vizualizare
7778 hcl 127 privind aprobarea vânzării directe cu plata în rate a apartamentului situat în Mun DTS, Str. Grigore Florescu, nr. 8, bl. A5, sc. 3, et. 1, ap. 8, jud Mh Vizualizare
7780 hcl 128 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 13 25.11.2020 privind constituirea comisiei sociale de analiză a cerererilor depuse în vederea repartizării unor locuințe Vizualizare
7782 hcl 129 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică, a suprafeței de 838 mp, situat în mun DTS, strada Banovița, nr. 44 A, N.C. 53881 Vizualizare
7784 hcl 130 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 296 mp din DTS, strada Brândușelor, nr. 7 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3) Vizualizare
7786 hcl 131 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 290 mp din DTS, strada Albăstrelelor, nr. 22 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3) Vizualizare
7788 hcl 132 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 293 mp din DTS, strada Daliei, nr. 7 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3) Vizualizare
7790 hcl 133 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 265 mp din DTS, strada Serpentina Roșiori, nr. 1-3 Vizualizare
7792 hcl 134 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 300 mp din DTS, strada Serpentina Roșiori, nr. 1-3 Vizualizare
7794 hcl 135 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 290 mp din DTS, strada Albăstrelelor, nr. 8 (fostă Serpentina Roșiori, nr. 1-3) Vizualizare
7796 hcl 136 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 287 mp din DTS, strada Albăstrelelor, nr. 3 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3) Vizualizare
7798 hcl 137 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 297 mp din DTS, strada Daliei, nr. 28 (fostă Serpentina Roșiori, nr. 1-3) Vizualizare
7800 hcl 138 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 290 mp din DTS, strada Balcani, nr. 25 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3, Lot 128) Vizualizare
7802 hcl 139 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evalauare în vederea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 1.605 m2 situat în DTS, strada Nicolae Iorga, nr. 2A Vizualizare
7804 hcl 140 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică Vizualizare
7806 hcl 141 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6505 m² DTS, zona Piciorul Podului lui Traian Vizualizare
7808 hcl 142 privind crearea stației de taxi cu 5 locuri pe B-dul Revoluției 16 – 22 Decembrie 1989 din municipiul DTS Vizualizare
7810 hcl 143 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției de Poliție Locală DTS pentru anul 2021 Vizualizare
7812 hcl 144 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Direcției de Poliție Locală DTS Vizualizare
7814 hcl 145 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural DTS pe anul 2021 Vizualizare
7816 hcl 146 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
7818 hcl 147 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin și Colegiul Național Pedagogic Vizualizare
7820 hcl 148 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu pe anul 2021 după preluarea DPITC DTS Vizualizare
7822 hcl 149 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7824 hcl 150 privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea premierii elevului VÎRZOB VLADIMIR ȘTEFAN pentru rezultate deosebite obținute Vizualizare
7826 hcl 151 privind necesitatea aprobării documentației de urbanism în fază PUZ pentru CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E destinat activităților medicale și corp ANEXA, Vizualizare
7828 hcl 152 privind modificarea HCL nr. 82 din 29.03.2018 – Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PORTILE DE FIER Vizualizare
7830 hcl 153 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, a indic.tehnico-economici si devizului general pt. Construire alee de acces SUMITOMO DTS Vizualizare
7832 hcl 154 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, indic.tehnico-economici si devizului general pt. Construire str.Gentianei,cartier Serpentina Rosiori DTS Vizualizare
7834 hcl 155 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, indic.tehnico-economici si devizului general pt. Construire str.Vodita-tronson 2,cartier Schela Noua DTS Vizualizare
7836 hcl 156 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, indic.tehnico-economici si devizului general pt. Reabilitare str.Pades DTS Vizualizare
7838 hcl 157 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Stinga Tanase Vizualizare
7840 hcl 158 privind concesiune 49 ani imobil teren 1198 mp, str. N.Iorga, nr.2A, Zona Aleea Sumitomo pentru realizare hala depozitare si spalatorie auto Vizualizare
7842 hcl 159 privind concesiune 49 ani imobil teren 1605 mp, str. N.Iorga, nr. 2A, Zona Alee Sumitomo pentru realizare hala Vizualizare
7844 hcl 160 privind concesionarea prin atribuire directa a supraf. de 218 mp, str. Brancoveanu, NC67704,catre SC COM PRODALIMENT SRL Vizualizare
7846 hcl 161 privind aprobarea incetararii dreptului de folosinta gratuita acordat Societatii Cooperativa Mestesugareasca Mobila-supraf. 11728 mp, str. Topolnitei, nr.22 Vizualizare
7848 hcl 162 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat DTS si modif.Anexei 1 la HCL 21-1999 delimitarea dom.public de interes local fata de dom.privat al mun. Vizualizare
7850 hcl 163 privind aprobarea solicitarii catre Autorit.Nat.pt.Admin.si Reglementare in Comunicatii…trecere imobil str.Iuliu Maniu,nr.3-54 mp din dom.public al statului in dom.public al DTS Vizualizare
7852 hcl 164 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionare 1197 mp, str. N.Iorga, nr. 2A, Zona Alee Sumitomo Vizualizare
7854 hcl 165 privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale de pe raza UAT DTS Vizualizare
7856 hcl 166 privind desfiintarea Cantinei de Ajutor Social.Sala de Pomenire si achizitia serviciului de catering pt. beneficiarii Cantinei Vizualizare
7858 hcl 167 privind schimbarea denumirii unitatilor de educatie anteprescolara de pe raza mun. DTS Vizualizare
7860 hcl 168 privind modificarea HCL nr. 14 din 29.01.2021 ref. la stabilire norme locale, contraventii Vizualizare
7862 hcl 169 privind modificarea HCL nr. 26 din 25.02.2021 privind contractarea unei finantari rambursabile interne-linie de finantare de pana la 50.000.000 lei Vizualizare
7864 hcl 170 privind mandatarea d-lui Koler Eduard-Virgil cu calitatea de Consilier responsabil cu afacerile UE Vizualizare
7866 HCL nr. 171 din 05.07.2021_modif. HCL nr. 26 din 25.02.2021 privind contractarea unei finantari rambursabile interne-linie de finantare in valoare de pana la 50.000.000 lei Vizualizare
7868 HCL nr. 172 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2021 Vizualizare
7870 HCL nr. 173 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 al D.A.S. Vizualizare
7872 HCL nr. 174 din 30.07.2021 privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de Politie Locala DTS pe 2021 Vizualizare
7874 HCL nr. 175 din 30.07.2021 privind modif. HCL nr. 168 din 2019 ref.la aprobare Regulament de org.si funct.a Serviciului social de ingrijire la domiciliu persoane varstnice Vizualizare
7876 HCL nr. 176 din 30.07.2021 privind modificarea statului de functii publice aparat de specialitate primar pt. 2021 Vizualizare
7878 HCL nr. 177 din 30.07.2021 privind incheierea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public…gestionarea cainilor fara stapan Vizualizare
7880 HCL nr. 178 din 30.07.2021 privind mandatarea d-lui Filip Cristian pt. a vota in AGA la SECOM in 30.08.2021 sau, dupa caz, in 31.08.2021 Vizualizare
7882 HCL nr. 179 din 30.07.2021 privind aprobarea docum.cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC66877,B-dul Portile de Fier Vizualizare
7884 HCL nr. 180 din 30.07.2021 privind aprobarea docum.tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC52333,B-dul Mihai Viteazu Vizualizare
7886 HCL nr. 181 din 30.07.2021 privind aprobarea vanzarii directe cu plata in rate imobil str.Plevnei, nr. 5,parter+etaj si 3 anexe d-nei Firu Loredana si Firu Dumitru Vizualizare
7888 HCL nr. 182 din 30.07.2021 privind aprobarea trecerii imobilului teren str.Topolnitei,nr.22, 11728mp din dom.public in dom.privat al mun.DTS Vizualizare
7890 HCL nr. 183 din 30.07.2021 privind aprobarea trecerii unor apartamente din dom.public in dom.privat al mun.DTS Vizualizare
7892 HCL nr. 184 din 30.07.2021 privind acordarea pt.anul scolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite scolare Primul ghiozdan Vizualizare
7894 HCL nr. 185 din 30.07.2021 privind completarea Anexei 1 la HCL NR. 220-2011 si completarea Anexei la HCL NR. 172-2011 Vizualizare
7896 HCL nr. 186 din 30.07.2021 privmodificarea art.7 din HCL 90-2005 ref. la autorizarea construirii unor balcoane pt.imbunatatirea confortului locuibil la parterul blocurilor… Nu există fișiere
7898 HCL nr. 187 din 30.07.2021 privind modificarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizarein DTS,aprobat prin HCL 61-29.03.2021 Vizualizare
7900 HCL nr. 188 din 30.07.2021 privind mandatarea reprezentantului C.L. DTS in AGA pt.Managem.Serv.de Apa si Canalizare MH…in 10.08.2021,respectiv 11.08.2021 Vizualizare
7902 HCL nr. 189 din 30.07.2021 privind desemnarea unui administrator al societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA SRL Vizualizare
7904 HCL nr. 190 din 30.07.2021 privind incetarea dreptului de administrare al SPAPTO pt.chioscul nr.2 in Piata Agroalimentara Crihala, 15.50 mp si spatiu 9,80 mp Targ Veterani Vizualizare
7906 HCL nr. 191 din 30.07.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea prin licit.publica a supraf.de 250mp, Zona Splai Mihai Viteazu,NC61587 Vizualizare
7908 HCL nr. 192 din 30.07.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat la 22.07.2021 si a indicatorilor t-ec.pt. Reabilitare baza sportiva Colegiul Tehnic Decebal Vizualizare
7910 HCL nr. 193 din 30.07.2021 aprobarea cotei de cofinantare din bugetul local ca urmare a actualiz.Devizului general la 22.07.2021 pt.Reab.baza sportiva Colegiul Tehnic Decebal Vizualizare
7912 HCL nr. 194 din 30.07.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice cadastrale – dezmembrare imobil Cimitir Sf. Stefan…Aleea Baladei, nr. 2 Vizualizare
7914 HCL nr. 195 din 30.07.2021 privind modificarea HCL nr.2 din 24.11.2021 privind alegerea comisiilor de specialitate ale C.L. DTS Vizualizare
7916 HCL nr. 196 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL pe 2021 Vizualizare
7918 HCL nr. 197 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL sursa C pe 2021 Vizualizare
7920 HCL nr. 198 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 al DAS DTS Vizualizare
7922 HCL nr. 199 din 30.08.2021_aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pt. Directia de Politie Locala DTS pe 2021 Vizualizare
7924 HCL nr. 200 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu DTS pt. 2021 Vizualizare
7926 HCL nr. 201 din 30.08.2021_aprobarea statului de functii al Directiei de Politie Locala DTS Vizualizare
7928 HCL nr. 202 din 30.08.2021_modificarea statului de functii publice si functi contractuale din cadrul DAS DTS Vizualizare
7930 HCL nr. 203 din 30.08.2021_repartizarea locuintei in VD9 d-nei Popa Laura Alina si locuinta in VD5 d-nei Matala Lucia Raluca Vizualizare
7932 HCL nr. 204 din 30.08.2021_repartizarea unor locuinte sociale si fond de stat situate in mun.DTS Vizualizare
7934 HCL nr. 205 din 30.08.2021_aprobare docum. cadastrala cu propunere de dezmembrare a imobilului teren NC67981, str.Bolintineanu, nr.19 Vizualizare
7936 HCL nr. 206 din 30.08.2021_aprobare vanzarii directe cu plata in rate a imobilului din DTS, str. Plevnei, nr.5 in fav.d-nei Besliu Alexandra Vizualizare
7938 HCL nr. 207 din 30.08.2021_aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Federatia Comunitatilor Evreiesti din Ro-Cultul Mozaic cu privire la imobilul Cimitirul Evreiesc,bd.Revolutiei,nr.1-22 Vizualizare
7940 HCL nr. 208 din 30.08.2021_darea in folosinta gratuita pe 5 ani a terenului 7224.795 mp, sit.in incinta Strandului Termal Schela Cladovei, Societatii Nationale a Apelor Minerale SA Vizualizare
7942 HCL nr. 209 din 30.08.2021_actualizarea inventarului bunurilor care alc.domeniul privat al DTS, precum si modif.Anexei 1 la HCL nr. 21-1999 Vizualizare
7944 HCL nr. 210 din 30.08.2021_aprobarea documentatiei tehnice cadastrale – dezmembrare teren CF67766, DTS, T64-1 – P1-3N Vizualizare
7946 HCL nr. 211 din 30.08.2021_aprobarea trecerii imobilului teren 1620 mp din Zona Parcul Tineretului din domeniul privat in domeniul public al DTS Vizualizare
7948 HCL nr. 212 din 30.08.2021_mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. pt.a vota in AGA la SECOM in 15.09.2021, sau, dupa caz, 16.09.2021 Vizualizare
7950 HCL nr. 213 din 30.08.2021_mandatarea reprez.C.L. in Adunarea Gen.a Asociatiei pt.Managem.Serv.de Apa si Canalizare MH pt.a vota aprobarea Caietelor de Sarcini UAT Rogova si UAT Izvoru Barzii Vizualizare
7952 HCL nr. 214 din 30.08.2021_mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. pt.a vota in AGA la SECOM – 01.09.2021, sau, dupa caz, 02.09.2021 Vizualizare
7954 HCL nr. 215 din 30.08.2021_actualizarea valorii totale a proiectului, a indicatorilor t-ec, a devizului si a docum. pt.Crearea pistelor pt.biciclisti Vizualizare
7956 HCL nr. 216 din 30.08.2021_modificarea HCL 101 din 27.04.2021 ref.la numirea reprezentantilor C.L. in C.A. ale unitatilor de inv.preuniversitar din DTS Vizualizare
7958 HCL nr. 217 din 30.08.2021_aprobarea docum.tehnice cadastrale – dezmembrare imobil teren CF 62899, Zona Aeroport Vizualizare
7960 HCL nr. 218 din 30.08.2021_aprobarea proiectului Gestionarea situatiei de pandemie in unitatile de invatamant din DTS si a cheltuielilor legate de proiect Vizualizare
7962 HCL nr. 219 din 30.08.2021_actualizarea indicatorilor tehnico-ec. si a devizului general la faza PT pentru Reabilitare str.Pades Vizualizare
7964 HCL nr. 220 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Vizualizare
7966 HCL nr. 221 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM preotului ADRIAN – CLAUDIU CĂPITĂNESCU și artistului plastic CONSTANTIN PLĂVIȚU Vizualizare
7968 HCL nr. 222 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
7970 HCL nr. 223 privind modificarea H.C.L. nr. 26 25.02.2021 referitoare la contractarea unei finanțări rambursabile interne – linie de finanțare în valoare de până la 50.000.000lei, Vizualizare
7972 HCL nr. 224 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7974 HCL nr. 225 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2021 Vizualizare
7976 HCL nr. 226 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aparținând UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7978 HCL nr. 227 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin Vizualizare
7980 HCL nr. 228 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții în regim contractual, ca urmare a reorganizării Palatului Culturii Teodor Costescu DTS Vizualizare
7982 HCL nr. 229 privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea I 2022 pentru co-finanțare AFCN pentru punerea în valoare a Cetății Medievale a Severinului și a Castelului Artelor Vizualizare
7984 HCL nr. 230 privind mandatarea reprezentantului CL al mun DTS în AGA pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți Vizualizare
7986 HCL nr. 231 privind reducerea redevenței și încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul DTS nr. 12734 02.08.2006 Vizualizare
7988 HCL nr. 232 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD) Vizualizare
7990 HCL nr. 233 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF a UAT DTS 55499, având NC 55499 Vizualizare
7992 HCL nr. 234 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF a UAT DTS 67714, având NC 67714 Vizualizare
7994 HCL nr. 235 privind modificarea H.C.L. nr. 216 din 30.08.2021 referitoare la numirea reprezentanților CL în CA ale unităților de învățământ preuniversitar din mun DTS Vizualizare
7996 HCL nr. 236 privind adoptarea unei hotărâri de CL privind repartizarea a două locuințe ANL rămase vacante în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități Vizualizare
7998 HCL nr. 237 privind aprobarea adiționării la Contractul de concesiune nr. 998 15 decembrie 2015 încheiat cu S.C. AGROTRANSPORT VÎNJU MARE S.R.L. Vizualizare
8000 HCL nr. 238 privind aprobarea cotei de cofinanțare din bugetul local ca urmare a aplicării O.U.G. 93 2021 pentru obiectivul de investiții Reabilitare bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal Vizualizare
8002 HCL nr. 239 privind premierea elevilor din municipiul Drobeta Turnu Severin care au obținut nota 10 la examenele de Evaluare națională și Bacalaureat în anul 2021 Vizualizare
8004 HCL nr. 240 privind aprobarea trecerii imobilului teren, în suprafață de 151 mp, identificat cu NC 65357, din domeniul privat al Mun DTS în domeniul public al Mun DTS Vizualizare
8006 HCL nr. 241 privind aprobarea relocării indicatoarelor F 47 și F 49 intrare și ieșire din municipiul Drobeta Turnu Severin pe DN 6 de la km 343+200 la km 344+020 Vizualizare
8008 HCL nr. 243 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile pe linii bugetare conform OG 152021, pentru obiectivul de investiții Reabilitare baza sportivă Colegiul Tehnic Decebal Vizualizare
8010 HCL nr. 244 privind predarea către MD, LPA prin C.N.I. S.A. a amplasamentului situat în DTS și asigurarea condițiilor Vizualizare
8012 HCL nr. 245 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A. a amplasamentului situat în DTS Vizualizare
8014 HCL nr. 246 privind aprobarea DG estimativ și a indicatorilor t–ec privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare străzi în municipiul DTS Vizualizare
8016 HCL nr. 247 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
8018 HCL nr. 248 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
8020 HCL nr. 249 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin pe anul 2021 Vizualizare
8022 HCL nr. 250 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8024 HCL nr. 251 privind modificarea ștatului de funcții contractuale al Direcției de Asistență Socială Vizualizare
8026 HCL nr. 252 privind modificarea ștatului de funcții în regim contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului DTS pentru anul 2021 Vizualizare
8028 HCL nr. 253 privind desemnarea unui administrator al societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L., societate de drept public și de interes local, în subordinea CL al mun DTS Vizualizare
8030 HCL nr. 254 privind mandatarea SPAET DTS de a închiria de la R.A.A.N. – în faliment, reprezentată legal prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL Vizualizare
8032 HCL nr. 255 privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice, precum și a prețului local pentru populație, pe perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 Vizualizare
8034 HCL nr. 256 privind completarea Anexei nr. 9, parte integrantă din H.C.L. nr. 92 2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
8036 HCL nr. 257 privind închirierea prin licitație publică a sălii mortuare, sălii de pomeniri și a spațiului cu destinație florărie – servicii funerare din Cimitirul Ortodox Sf. Ștefan Vizualizare
8038 HCL nr. 258 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 73 mp, cu plata integrală a prețului, aferent locuinței situate în municipiul DTS Vizualizare
8040 HCL nr. 259 privind aprobarea compensării costurilor făcute de Fundația Gheorghe Țițeica, cu reabilitarea instalației de alimentare cu apă curentă aferentă imobilului din str. Decebal, nr. 49 Vizualizare
8042 HCL nr. 260 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 99 27.04.2021 privind aprobarea regulamentului pentru concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al mun DTS Vizualizare
8044 HCL nr. 261 privind aprobarea trecerii unor terenuri rezultate în urma Actului de dezmembrare nr. 1557din2021 din domeniul public al mun DTS în domeniul privat al mun DTS Vizualizare
8046 HCL nr. 262 privind aprobarea solicitării către MAN pentru trecerea Cheului special în Portul DTS aflat la km fluviali 928 – 929, în suprafață de 98 mp Vizualizare
8048 HCL nr. 263 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în Municipiul Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8050 HCL nr. 264 privind aprobarea prețului de vânzare a suprafeței de teren de 150 m² din Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8052 HCL nr. 265 privind trecerea imobilului teren, în suprafață de 27 mp, identificat cu NC 64261, din domeniul privat al mun DTS în domeniul public al mun DTS Vizualizare
8054 HCL nr. 266 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8056 HCL nr. 267 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul Drobeta Turnu Severin Vizualizare
8058 HCL nr. 268 privind modificarea H.C.L. nr. 235 din 30.09.2021 referitoare la numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar Vizualizare
8060 HCL nr. 269 privind aprobarea participării laProgramul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (AFM) Vizualizare
8062 HCL nr. 270 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membri Vizualizare
8064 HCL nr. 271 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 244 din 20.10.2021 privind predarea către MDLPA prin Compania Națională de Investiții CNI SA Vizualizare
8066 HCL nr. 272 privind alegerea președintelui de sedință al CL Vizualizare
8068 HCL nr. 273 privind modificarea și completarea HCL nr. 270 din 28.10.2021 Vizualizare
8070 HCL nr. 274 din 17.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2021 Vizualizare
8072 HCL nr. 275 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
8074 HCL nr. 276 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al DAS DTS Vizualizare
8076 HCL nr. 277 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru DPL DTS pe anul 2021 Vizualizare
8078 HCL nr. 278 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021 – 2022 Vizualizare
8080 HCL nr. 279 privind aprobarea casării mijloacelor fixe aparținând instituției de învățământ preuniversitar de stat – Șc Gim P.Sergescu Vizualizare
8082 HCL nr. 280 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții publice și în regim contractual mun DTS Vizualizare
8084 HCL nr. 281 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 12.281 mp Vizualizare
8086 HCL nr. 282 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 311 mp Vizualizare
8088 HCL nr. 283 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1.067 mp Vizualizare
8090 HCL nr. 284 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de teren de 150 m² Vizualizare
8092 HCL nr. 285 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de teren de 294 m² Vizualizare
8094 HCL nr. 286 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri Vizualizare
8096 HCL nr. 287 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri Prelungirea Carpati Vizualizare
8098 HCL nr. 288 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren Serpentina Roșiori Vizualizare
8100 HCL nr. 289 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren N. Iorga Vizualizare
8102 HCL nr. 290 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren Cicero Vizualizare
8104 HCL nr. 291 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 503 mp Vizualizare
8106 HCL nr. 292 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 297 mp Vizualizare
8108 HCL nr. 293 privind aprobarea valorii juste a proprietății imobiliare aparținând municipiului DTS Vizualizare
8110 HCL nr. 294 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 29 25.02.2021 Lg 15 din 2003 Vizualizare
8112 HCL nr. 295 privind actualizarea tarifului în cazul transportului de persoane în regim de taxi pe raza mun DTS Vizualizare
8114 HCL nr. 296 privind necesitatea și oportunitatea extinderii ariei de concesiune pentru cartierele Vizualizare
8116 HCL nr. 297 privind aprobarea etapa I – studii de fundamentare obiectiv actualizare PUG Vizualizare
8118 HCL nr. 298 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza mun DTS Vizualizare
8120 HCL nr. 299 privind aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ Vizualizare
8122 HCL nr. 300 privind modificarea și completarea H.C.L. 220 2021 Vizualizare
8124 HCL nr. 301 privind darea în administrare a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului “Lights-on!” Vizualizare
8126 HCL nr. 302 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A. Cresa Vizualizare
8128 HCL nr. 303 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A. Parcul Tineretului Vizualizare
8130 HCL nr. 304 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Mun DTS și UAT Jud Mh Vizualizare
8132 HCL nr. 305 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul CL Vizualizare
8134 HCL nr. 306 privind inițierea procedurii de concesionare a serviciului social Cantina de Ajutor Social Vizualizare
8136 HCL nr. 307 privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022–2023 Vizualizare
8138 HCL nr. 308 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu Vizualizare
8140 HCL nr. 309 privind aprobarea Devizului general total investiție actualizat conform O.G. 15 2021 Reabilitare baza sportiva Vizualizare
8142 HCL nr. 310 privind aprobarea Devizului general actualizat conform O.G. 15 2021 Reabilitare drumuri Schela Vizualizare
8144 HCL nr. 311 din 08.12.2021_aprobarea proiectului Elaborarea planului de actiune pt.energie durabila a DTS si planului de actiune pt.mediu a jud.MH Vizualizare
8146 HCL nr. 312 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021 Vizualizare
8148 HCL nr. 313 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al DAS DTS Vizualizare
8150 HCL nr. 314 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru DPL DTS pe anul 2021 Vizualizare
8152 HCL nr. 315 privind rectificarea listei de investiții – anexa nr. 4 la bugetul creditelor, sursa C, al CL al mun DTS pe anul 2021 Vizualizare
8154 HCL nr. 316 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS, județul Mh Nu există fișiere
8156 HCL nr. 317 privind aprobarea Act adițional nr. 1 la contractul nr. 25770 din 2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public Vizualizare
8158 HCL nr. 318 privind aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului și Contractului privind delegarea gestiunii activităților de deratizare Vizualizare
8160 HCL nr. 319 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 68363 Vizualizare
8162 HCL nr. 320 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 65360 Vizualizare
8164 HCL nr. 321 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri tip A.N.L. aflate pe raza UAT a Mun DTS Vizualizare
8166 HCL nr. 322 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Mun DTS Vizualizare
8168 HCL nr. 323 privind concesionarea prin atribuire directă a suprafeței de 203 mp Vizualizare
8170 HCL nr. 324 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 104 mp Vizualizare
8172 HCL nr. 325 privind stabilirea taxelor și chiriilor pentru folosirea temporară a terenurilor și spațiilor din piețe și târgul comercial Vizualizare
8174 HCL nr. 326 privind actualizarea Anexei nr. 1 cap. II, III și IV, completarea Anexelor nr. 9, 20 și modificarea Anexelor nr. 4, 8, 17 și 30 Vizualizare
8176 HCL nr. 327 privind aprobarea alocării sumei de 14.838 lei Liceului Tehnologic Decebal Vizualizare
8178 HCL nr. 328 privind aprobarea alocării sumei de 14.838 lei Colegiului Național Gheorghe Țițeica Vizualizare
8180 HCL nr. 329 privind modificarea H.C.L. nr. 147 19.05.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței nr. 19 Vizualizare
8182 HCL nr. 330 privind modificarea H.C.L. nr. 245 30.08.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței PP nr. 29 Vizualizare
8184 HCL nr. 331 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici și a dev general conform OG nr. 15 2021 Gradinita 19 Vizualizare
8186 HCL nr. 332 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici și a dev general conform OG nr. 15 2021 Gradinita 29 Vizualizare
8188 HCL nr. 333 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatul Culturii pe anul 2021 Vizualizare
ID Denumire hotărâre Documente