HCL 2021

HCL nr. 1 privind utilizarea sumei de 6.025.057,77 lei din excedentul anului 2020 pentru secțiunea de dezvoltare

HCL nr. 2 privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 7.039.109,98 lei din excedentul anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentru secțiunea de funcționare

HCL nr. 3 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în aparatul de specialitate

HCL nr. 4 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul Direcției de Poliție Locală

HCL nr. 5 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul Direcției de Asistență Socială

HCL nr. 6 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație pentru personalul contractual încadrat la SPAPTO din cadrul Consiliului Loc

HCL nr. 7 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație pentru per

HCL nr. 8 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică

HCL nr. 9 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ce vor fi practicate de Societatea SECOM S.A., începând cu data de 01.02.2021

HCL nr. 10 referitor la Regulamentul privind desfășurarea acțiunilor de curățare și igienizare a spațiilor proprietate publică și privată

HCL nr. 11 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

HCL nr. 12 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul școlar 2021 – 2022 pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

HCL nr. 13 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 14 privind completarea Anexei nr.1 la HCL 2202011 privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public şi privat al municipiului

HCL nr. 15 privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 16 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de executare silită generate de comunicarea somației și a adresei de înființare a popririi

HCL nr. 17 privind modificarea Anexei nr. 1 cap. III și IV, parte integrantă din H.C.L. nr. 92 2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 18 privind anularea obligației de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 și anularea obligației de plată accesorii aferente obligațiilor

HCL nr. 19 privind vânzarea, fără licitație publică, a terenului în suprafață de 287 m² situat în Drobeta, strada Brândușelor, nr. 6, identificat prin NC 54299, Coman Robert Marian

HCL nr. 20 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a 300 mp din Drobeta, zona Banovița, parcela 31, N.C. 58002

HCL nr. 21 privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață totală de 65.693 mp, din DTS, T 641P13N, intravilan, NC 64896 în trei loturi, precum și dezmembrarea și ieșirea din indiviziune

HCL nr. 22 privind aprobarea documentației de urbanism în fază P.U.Z. pentru obiectivul parcelare și costruire locuințe cu funcțiuni complementare cu regim P+M, P+1, P+1+M, P+2

HCL nr. 23 privind alegerea Comisiei de validare şi numărare a voturilor

HCL nr. 24 privind alegerea viceprimarilor municipiului Drobeta Turnu Severin

HCL NR. 25 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL NR. 26 privind contractare finanțări rambursabile interne–linie de finanțare în val. de până la 50.000.000 lei, în vederea asig. cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local

HCL NR. 27 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu tarifare orară, cât și procedura de atribuire a locurilor în parcările publice de reședință

HCL NR. 28 privind rezilierea Contractului de Asociere în Participațiune nr. 12 din 02.02.2010 pe cale judecatoreasca

HCL NR. 29 privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani a unei supraf. de teren

HCL NR. 30 privind aprobarea docum. tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului Grup Școlar Decebal, înscris în CF a UAT DTS, situat în DTS, str. Antonini, nr. 2

HCL NR. 31 privind constituirea prin licitație publică a unui drept de concesiune pentru o perioadă de 49 ani asupra imobilului teren în suprafață de 300 m², Zona Banovița, parcela 31

HCL NR. 32 privind aprobarea dării în folosință prin contract cu titlu gratuit, a terenului situat în DTS,str. Albăstrelelor, nr. 13,d-lui Șișman Mircea Marian

HCL NR. 33 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în municipiul Drobeta Turnu Severin

HCL NR. 34 privind darea acordului de a achiziționa în condițiile O.U.G. nr. 26_06.06.2012 servicii de reprez.în justiție, prin avocați (persoane cu înaltă calificare juridică) a unor procese

HCL NR. 35 privind mandatarea Primarului Mun. DTS să reprezinte, prin aparatul de specialitate, Consiliul Local al mun. DTS

HCL NR. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului general actualizat

HCL NR. 37 privind aprobarea cotei de cofinanțare din buget local pentru obiectivul de investiții Reab. bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal (sală sport și teren sport)

HCL NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului General pt.obiectivul de investiții Reab. bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal (sală sport și teren sport)

HCL NR. 39 privind aprob. indicatorilor tehnico – economici și a Devizul General actualizat la faza PT pt. ob. de investiții Spațiu multifuncțional pentru activități sportive și recreationale

HCL NR. 40 privind completarea Hotărârii nr. 124, modificată și completată prin Hotărârea nr. 128 cu ref. la înființarea societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L.

HCL NR. 41 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcţii al S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. pentru anul 2021

HCL NR. 42 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 2001, modificată și completată cu Legea nr. 276

HCL NR. 43 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al mun. DTS în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare

HCL NR. 44 privind aprobarea tarifelor de închiriere prin atribuire directă a spațiilor admin. de Palatul Culturii Teodor Costescu DTS și a tarifelor pentru prestări serv.cultural artistice

HCL NR. 45 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT DTS și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România

HCL NR. 46 privind modificarea H.C.L. nr. 11 din 29.01.2021 privind numirea reprezentanților C.L. în C.A. ale unităților de învățământ preuniversitar din mun. DTS, jud. MH

HCL NR. 47 privind modificarea H.C.L. nr. 245-30.08.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 29 DTS și a cheltuielilor legate de proiect

HCL NR. 48 privind modif.Anexei nr. 2 la H.C.L. 139_29.06.2020 de aprobare a STUDIULUI DE FEZABILITATE pt. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. MH

HCL NR. 49 privind mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. în AGA la Societatea Secom S.A., pt.a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor din 25,26.03.2021

HCL nr. 50 privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr. 51 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Consiliului Local pe anul 2020 și al situațiilor financiare aferente

HCL nr. 52 privind încheierea contului de execuție al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2020

HCL nr. 53privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2020 pentru SPAPTO din cadrul Consiliului Local al Municipiului DTS

HCL nr. 54 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al Direcției de Poliție Locală DTS

HCL nr. 55 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al DPITC pe anul 2020

HCL nr. 56 privind aprobarea contului de închidere a exercitiului bugetar pe anul 2020 al SPAET din cadrul Consiliului Local al Mun DTS

HCL nr. 57 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020 al DAS

HCL nr. 58 privind stabilirea unor taxe speciale pentru vizitarea obiectivelor turistice administrate de către DPITC conform art. 484, alin. 1 din Legea 227 2015

HCL nr. 60 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională, plecarea în delegații sau deplasări

HCL nr. 61 privind instituirea taxei de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul DTS

HCL nr. 62 privind aprobarea schimbului de terenuri între terenurile identificate NC 65306 – proprietatea dnei Lascu Angelica – Mihaela și terenul identificat cu NC 60518 proprietatea mun DTS

HCL nr. 63 privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuințele pentru tineri, în regim de închiriere tip – A.N.L. și a listei de priorități

HCL nr. 64 privind aprobarea valorilor activelor fixe aflate în domeniul public al Mun DTS, licee, colegii și grupuri școlare, rezultate în urma acțiunii de reevaluare a acestora

HCL nr. 65 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 409 19.02.2004, încheiat cu S.C. LORY COM S.R.L., obiect concesionarea imobilului teren din strada Topolniței, Zona Târg Veterani

HCL nr. 66 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 250 mp din DTS

HCL nr. 69 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului Cimitirul Ortodox Sf. Gheorghe, având NC 62719, situat în DTS

HCL nr. 70 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Mun DTS, precum și modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 1999

HCL nr. 71 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului Restaurant și terasă aferentă din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu DTS

HCL nr. 72 privind inventarierea și etichetarea rețelelor de comunicații electronice

HCL nr. 73 privind modificarea statului de funcții în regim contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului DTS pentru anul 2021

HCL nr. 74 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS, județul Mehedinți

HCL nr. 75 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 2020 privind numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul DTS

HCL nr. 76 privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 34 din 2020

HCL nr. 77 privind modificarea HCL nr. 41 din 2018

Skip to content