HCL 2021

HCL nr. 1 privind utilizarea sumei de 6.025.057,77 lei din excedentul anului 2020 pentru secțiunea de dezvoltare

HCL nr. 2 privind utilizarea în anul 2021 a sumei de 7.039.109,98 lei din excedentul anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentru secțiunea de funcționare

HCL nr. 3 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în aparatul de specialitate

HCL nr. 4 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul Direcției de Poliție Locală

HCL nr. 5 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație utilizate în cadrul Direcției de Asistență Socială

HCL nr. 6 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație pentru personalul contractual încadrat la SPAPTO din cadrul Consiliului Loc

HCL nr. 7 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație pentru per

HCL nr. 8 privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică

HCL nr. 9 privind aprobarea tarifelor pentru prestarea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare ce vor fi practicate de Societatea SECOM S.A., începând cu data de 01.02.2021

HCL nr. 10 referitor la Regulamentul privind desfășurarea acțiunilor de curățare și igienizare a spațiilor proprietate publică și privată

HCL nr. 11 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

HCL nr. 12 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul școlar 2021 – 2022 pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

HCL nr. 13 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 14 privind completarea Anexei nr.1 la HCL 2202011 privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curăţeniei şi salubrităţii pe domeniul public şi privat al municipiului

HCL nr. 15 privind aprobarea casării de mijloace fixe aflate în evidența contabilă a Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 16 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de executare silită generate de comunicarea somației și a adresei de înființare a popririi

HCL nr. 17 privind modificarea Anexei nr. 1 cap. III și IV, parte integrantă din H.C.L. nr. 92 2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 18 privind anularea obligației de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 și anularea obligației de plată accesorii aferente obligațiilor

HCL nr. 19 privind vânzarea, fără licitație publică, a terenului în suprafață de 287 m² situat în Drobeta, strada Brândușelor, nr. 6, identificat prin NC 54299, Coman Robert Marian

HCL nr. 20 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a 300 mp din Drobeta, zona Banovița, parcela 31, N.C. 58002

HCL nr. 21 privind dezmembrarea imobilului teren în suprafață totală de 65.693 mp, din DTS, T 641P13N, intravilan, NC 64896 în trei loturi, precum și dezmembrarea și ieșirea din indiviziune

HCL nr. 22 privind aprobarea documentației de urbanism în fază P.U.Z. pentru obiectivul parcelare și costruire locuințe cu funcțiuni complementare cu regim P+M, P+1, P+1+M, P+2

HCL nr. 23 privind alegerea Comisiei de validare şi numărare a voturilor

HCL nr. 24 privind alegerea viceprimarilor municipiului Drobeta Turnu Severin

HCL NR. 25 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL NR. 26 privind contractare finanțări rambursabile interne–linie de finanțare în val. de până la 50.000.000 lei, în vederea asig. cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local

HCL NR. 27 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu tarifare orară, cât și procedura de atribuire a locurilor în parcările publice de reședință

HCL NR. 28 privind rezilierea Contractului de Asociere în Participațiune nr. 12 din 02.02.2010 pe cale judecatoreasca

HCL NR. 29 privind aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani a unei supraf. de teren

HCL NR. 30 privind aprobarea docum. tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului Grup Școlar Decebal, înscris în CF a UAT DTS, situat în DTS, str. Antonini, nr. 2

HCL NR. 31 privind constituirea prin licitație publică a unui drept de concesiune pentru o perioadă de 49 ani asupra imobilului teren în suprafață de 300 m², Zona Banovița, parcela 31

HCL NR. 32 privind aprobarea dării în folosință prin contract cu titlu gratuit, a terenului situat în DTS,str. Albăstrelelor, nr. 13,d-lui Șișman Mircea Marian

HCL NR. 33 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în municipiul Drobeta Turnu Severin

HCL NR. 34 privind darea acordului de a achiziționa în condițiile O.U.G. nr. 26_06.06.2012 servicii de reprez.în justiție, prin avocați (persoane cu înaltă calificare juridică) a unor procese

HCL NR. 35 privind mandatarea Primarului Mun. DTS să reprezinte, prin aparatul de specialitate, Consiliul Local al mun. DTS

HCL NR. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului general actualizat

HCL NR. 37 privind aprobarea cotei de cofinanțare din buget local pentru obiectivul de investiții Reab. bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal (sală sport și teren sport)

HCL NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului General pt.obiectivul de investiții Reab. bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal (sală sport și teren sport)

HCL NR. 39 privind aprob. indicatorilor tehnico – economici și a Devizul General actualizat la faza PT pt. ob. de investiții Spațiu multifuncțional pentru activități sportive și recreationale

HCL NR. 40 privind completarea Hotărârii nr. 124, modificată și completată prin Hotărârea nr. 128 cu ref. la înființarea societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L.

HCL NR. 41 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcţii al S.C. TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. pentru anul 2021

HCL NR. 42 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 2001, modificată și completată cu Legea nr. 276

HCL NR. 43 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al mun. DTS în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare

HCL NR. 44 privind aprobarea tarifelor de închiriere prin atribuire directă a spațiilor admin. de Palatul Culturii Teodor Costescu DTS și a tarifelor pentru prestări serv.cultural artistice

HCL NR. 45 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT DTS și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România

HCL NR. 46 privind modificarea H.C.L. nr. 11 din 29.01.2021 privind numirea reprezentanților C.L. în C.A. ale unităților de învățământ preuniversitar din mun. DTS, jud. MH

HCL NR. 47 privind modificarea H.C.L. nr. 245-30.08.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 29 DTS și a cheltuielilor legate de proiect

HCL NR. 48 privind modif.Anexei nr. 2 la H.C.L. 139_29.06.2020 de aprobare a STUDIULUI DE FEZABILITATE pt. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. MH

HCL NR. 49 privind mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. în AGA la Societatea Secom S.A., pt.a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor din 25,26.03.2021

HCL nr. 50 privind alegerea președintelui de ședință

HCL nr. 51 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al Consiliului Local pe anul 2020 și al situațiilor financiare aferente

HCL nr. 52 privind încheierea contului de execuție al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2020

HCL nr. 53privind aprobarea încheierii execuției bugetare la data de 31.12.2020 pentru SPAPTO din cadrul Consiliului Local al Municipiului DTS

HCL nr. 54 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al Direcției de Poliție Locală DTS

HCL nr. 55 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al DPITC pe anul 2020

HCL nr. 56 privind aprobarea contului de închidere a exercitiului bugetar pe anul 2020 al SPAET din cadrul Consiliului Local al Mun DTS

HCL nr. 57 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020 al DAS

HCL nr. 58 privind stabilirea unor taxe speciale pentru vizitarea obiectivelor turistice administrate de către DPITC conform art. 484, alin. 1 din Legea 227 2015

HCL nr. 60 privind participarea consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională, plecarea în delegații sau deplasări

HCL nr. 61 privind instituirea taxei de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul DTS

HCL nr. 62 privind aprobarea schimbului de terenuri între terenurile identificate NC 65306 – proprietatea dnei Lascu Angelica – Mihaela și terenul identificat cu NC 60518 proprietatea mun DTS

HCL nr. 63 privind aprobarea listei cu persoanele care au acces la locuințele pentru tineri, în regim de închiriere tip – A.N.L. și a listei de priorități

HCL nr. 64 privind aprobarea valorilor activelor fixe aflate în domeniul public al Mun DTS, licee, colegii și grupuri școlare, rezultate în urma acțiunii de reevaluare a acestora

HCL nr. 65 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 409 19.02.2004, încheiat cu S.C. LORY COM S.R.L., obiect concesionarea imobilului teren din strada Topolniței, Zona Târg Veterani

HCL nr. 66 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de teren de 250 mp din DTS

HCL nr. 69 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului Cimitirul Ortodox Sf. Gheorghe, având NC 62719, situat în DTS

HCL nr. 70 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Mun DTS, precum și modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 1999

HCL nr. 71 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului Restaurant și terasă aferentă din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu DTS

HCL nr. 72 privind inventarierea și etichetarea rețelelor de comunicații electronice

HCL nr. 73 privind modificarea statului de funcții în regim contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului DTS pentru anul 2021

HCL nr. 74 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS, județul Mehedinți

HCL nr. 75 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 2020 privind numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul DTS

HCL nr. 76 privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 34 din 2020

HCL nr. 77 privind modificarea HCL nr. 41 din 2018

HCL nr. 78 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 79 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2021

HCL nr. 80 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural Drobeta Turnu Severin pe anul 2021

HCL nr. 81 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al SPAPTO din cadrul Consiliului Local al Mun DTS

HCL nr. 82 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin pe anul 2021

HCL nr. 83 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică Drobeta Turnu Severin pe anul 2021

HCL nr. 84 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru Direcției de Poliție Locala Drobeta Turnu Severin pe anul 2021

HCL nr. 85 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli extrabugetare pentru instituțiile publice de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2021

HCL nr. 86 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 87 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022

HCL nr. 88 privind anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020

HCL nr. 89 privind darea acordului, pentru SECOM S.A., de a achiziționa în condițiile O.U.G. nr. 26 06.06.2012

HCL nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico – economice și a devizului general faza DALI pentru obiectivul de investiții Reabilitare Străzi Domeniul Public al Mun DTS

HCL nr. 91 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 76 21.03.2019 modificată prin H.C.L. nr. 216 27.06.2019

HCL nr. 92 privind modificarea Art. 2 și Art. 3 din H.C.L. nr. 38 14.02.2019

HCL nr. 93 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 166 2018 modificat prin H.C.L. nr. 84 2019

HCL nr. 94 privind aprobarea schimbării destinației imobilelor în care au funcționat Grădinița nr. 24 și Grădinița nr. 14

HCL nr. 95 privind aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Mun DTS în domeniul privat al Mun DTS și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 21 1999

HCL nr. 96 privind constituirea, prin licitație publică, a unui drept de concesiune, pentru o perioadă de 49 de ani asupra imobilului teren în suprafață de 250 mp

HCL nr. 97 privind constituirea, prin licitație publică, a unui drept de concesiune, pentru o perioadă de 49 de ani asupra imobilului teren în suprafață de 2.525 mp

HCL nr. 98 privind aprobarea adiționării la Contractul de concesiune nr. 1131 14 noiembrie 2019 încheiat cu C.M.I. LISAN

HCL nr. 99 privind aprobarea regulamentului privind concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al Mun DTS

HCL nr. 100 privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea II 2021 pentru co-finanțare AFCN

HCL nr. 101 privind modificarea H.C.L. nr. 41 din 2020 privind numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar

HCL nr. 102 privind aprobarea numărului burselor aferente semestrelor I – II al anului școlar 2020 – 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

HCL nr. 103 privind diminuarea taxelor stabilite pentru folosirea temporară a meselor Târgul Comercial Veterani

hcl 104 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local

hcl 105 privind aprobarea casării mijloacelor fixe aparținând instituției de învățământ preuniversitar de stat – Șc Gimnazială nr. 6

hcl 106 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C al Consiliului Local pe anul 2021

hcl 107 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

hcl 108 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții publice și în regim contractual, ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al primarului mun DTS

hcl 109 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții publice, ca urmare a reorganizării Direcției de Poliție Locală a mun DTS

hcl 110 privind reorganizarea Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin, prin preluarea activității DPITC DTS

hcl 111 privind aprobarea modificărilor Organigramei și a Ștatului de funcții pentru personalul contractual din cadrul SPAET, în urma reorganizării

hcl 112 privind aprobarea bilanțului societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din subordinea Consiliului Local al municipiului DTS pe anul 2020

hcl 113 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din cadrul Consiliului Local al municipiului DTS

hcl 114 privind desemnarea administratorilor societății comerciale Termoficare Gaz Drobeta S.R.L., societate de drept public și de interes local

hcl 115 privind atribuirea denumirii de ALEEA AMFOREI tronsonului de drum situat în zona străzii Walter Mărăcineanu, nr. 20A, mun DTS, județul Mh

hcl 116 privind aprobarea documentației tehnico – economice, a indicatorilor și a devizului general – faza DALI pentru obiectivul de investiții Reabilitare locuri de joacă în mun DTS

hcl 118 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Devizului General la faza P.T. pentru obiectivul de investiții AMENAJARE TN CU LINIA CF COLECTOARE BANOVIȚA, ÎNTRE KM 5+255 ȘI KM 5+268

hcl 119 privind asocierea UAT Mun DTS cu Consiliul Județean Mehedinți în vederea realizării unor obiective de interes public pe anul 2021

hcl 120 privind aprobarea indicatorilor tehnico

hcl 121 privind modificarea H.C.L. nr. 243 2019 cu privire la metodologia de stabilire a situațiilor și a modalității de acordare a unor beneficii de asistență socială

hcl 122 privind modificarea ștatului de funcții publice al Direcției de Asistență Socială

hcl 123 privind acceptarea donațiilor pentru suprafețele de teren afectate de străzi și trotuare, precum și a altor donații din proprietatea privată a unor persoane fizice în proprietatea

hcl 124 privind aprobarea repartizării unei unități locative tip ANL rămasă vacantă, solicitanților care au înregistrate cereri în condițiile legislației în materie

hcl 125 privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în Mun DTS, str. Bolintineanu, nr. 19, având N.C. 67981 – C2 înregistrat în C.F. 67981 DTS, în favoarea d-nei Corlan Andreea

hcl 126 privind aprobarea vânzării directe a imobilului în structură (S+P) situat în Mun DTS, B-dul Carol I, nr. 69, etaj (subsol+trepte de acces), ap. 2, având N.C. 67722 – C1 – U2

hcl 127 privind aprobarea vânzării directe cu plata în rate a apartamentului situat în Mun DTS, Str. Grigore Florescu, nr. 8, bl. A5, sc. 3, et. 1, ap. 8, jud Mh

hcl 128 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 13 25.11.2020 privind constituirea comisiei sociale de analiză a cerererilor depuse în vederea repartizării unor locuințe

hcl 129 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică, a suprafeței de 838 mp, situat în mun DTS, strada Banovița, nr. 44 A, N.C. 53881

hcl 130 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 296 mp din DTS, strada Brândușelor, nr. 7 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3)

hcl 131 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 290 mp din DTS, strada Albăstrelelor, nr. 22 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3)

hcl 132 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 293 mp din DTS, strada Daliei, nr. 7 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3)

hcl 133 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 265 mp din DTS, strada Serpentina Roșiori, nr. 1-3

hcl 134 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 300 mp din DTS, strada Serpentina Roșiori, nr. 1-3

hcl 135 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 290 mp din DTS, strada Albăstrelelor, nr. 8 (fostă Serpentina Roșiori, nr. 1-3)

hcl 136 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 287 mp din DTS, strada Albăstrelelor, nr. 3 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3)

hcl 137 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 297 mp din DTS, strada Daliei, nr. 28 (fostă Serpentina Roșiori, nr. 1-3)

hcl 138 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 290 mp din DTS, strada Balcani, nr. 25 (fosta Serpentina Roșiori, nr. 1-3, Lot 128)

hcl 139 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evalauare în vederea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 1.605 m2 situat în DTS, strada Nicolae Iorga, nr. 2A

hcl 140 privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică

hcl 141 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 6505 m² DTS, zona Piciorul Podului lui Traian

hcl 142 privind crearea stației de taxi cu 5 locuri pe B-dul Revoluției 16 – 22 Decembrie 1989 din municipiul DTS

hcl 143 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Direcției de Poliție Locală DTS pentru anul 2021

hcl 144 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aparținând Direcției de Poliție Locală DTS

hcl 145 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Patrimoniu Istoric și Turism Cultural DTS pe anul 2021

hcl 146 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

hcl 147 privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin și Colegiul Național Pedagogic

hcl 148 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu pe anul 2021 după preluarea DPITC DTS

hcl 149 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin

hcl 150 privind alocarea sumei de 10.000 lei în vederea premierii elevului VÎRZOB VLADIMIR ȘTEFAN pentru rezultate deosebite obținute

hcl 151 privind necesitatea aprobării documentației de urbanism în fază PUZ pentru CONSTRUIRE IMOBIL D+P+3E destinat activităților medicale și corp ANEXA,

hcl 152 privind modificarea HCL nr. 82 din 29.03.2018 – Asociatia GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PORTILE DE FIER

hcl 153 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, a indic.tehnico-economici si devizului general pt. Construire alee de acces SUMITOMO DTS

hcl 154 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, indic.tehnico-economici si devizului general pt. Construire str.Gentianei,cartier Serpentina Rosiori DTS

hcl 155 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, indic.tehnico-economici si devizului general pt. Construire str.Vodita-tronson 2,cartier Schela Noua DTS

hcl 156 privind aprobarea docum.tehnico-economice faza SF, indic.tehnico-economici si devizului general pt. Reabilitare str.Pades DTS

hcl 157 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Stinga Tanase

hcl 158 privind concesiune 49 ani imobil teren 1198 mp, str. N.Iorga, nr.2A, Zona Aleea Sumitomo pentru realizare hala depozitare si spalatorie auto

hcl 159 privind concesiune 49 ani imobil teren 1605 mp, str. N.Iorga, nr. 2A, Zona Alee Sumitomo pentru realizare hala

hcl 160 privind concesionarea prin atribuire directa a supraf. de 218 mp, str. Brancoveanu, NC67704,catre SC COM PRODALIMENT SRL

hcl 161 privind aprobarea incetararii dreptului de folosinta gratuita acordat Societatii Cooperativa Mestesugareasca Mobila-supraf. 11728 mp, str. Topolnitei, nr.22

hcl 162 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat DTS si modif.Anexei 1 la HCL 21-1999 delimitarea dom.public de interes local fata de dom.privat al mun.

hcl 163 privind aprobarea solicitarii catre Autorit.Nat.pt.Admin.si Reglementare in Comunicatii…trecere imobil str.Iuliu Maniu,nr.3-54 mp din dom.public al statului in dom.public al DTS

hcl 164 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionare 1197 mp, str. N.Iorga, nr. 2A, Zona Alee Sumitomo

hcl 165 privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale de pe raza UAT DTS

hcl 166 privind desfiintarea Cantinei de Ajutor Social.Sala de Pomenire si achizitia serviciului de catering pt. beneficiarii Cantinei

hcl 167 privind schimbarea denumirii unitatilor de educatie anteprescolara de pe raza mun. DTS

hcl 168 privind modificarea HCL nr. 14 din 29.01.2021 ref. la stabilire norme locale, contraventii

hcl 169 privind modificarea HCL nr. 26 din 25.02.2021 privind contractarea unei finantari rambursabile interne-linie de finantare de pana la 50.000.000 lei

hcl 170 privind mandatarea d-lui Koler Eduard-Virgil cu calitatea de Consilier responsabil cu afacerile UE

HCL nr. 171 din 05.07.2021_modif. HCL nr. 26 din 25.02.2021 privind contractarea unei finantari rambursabile interne-linie de finantare in valoare de pana la 50.000.000 lei

HCL nr. 172 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2021

HCL nr. 173 din 30.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 al D.A.S.

HCL nr. 174 din 30.07.2021 privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei de Politie Locala DTS pe 2021

HCL nr. 175 din 30.07.2021 privind modif. HCL nr. 168 din 2019 ref.la aprobare Regulament de org.si funct.a Serviciului social de ingrijire la domiciliu persoane varstnice

HCL nr. 176 din 30.07.2021 privind modificarea statului de functii publice aparat de specialitate primar pt. 2021

HCL nr. 177 din 30.07.2021 privind incheierea Actului Aditional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciului public…gestionarea cainilor fara stapan

HCL nr. 178 din 30.07.2021 privind mandatarea d-lui Filip Cristian pt. a vota in AGA la SECOM in 30.08.2021 sau, dupa caz, in 31.08.2021

HCL nr. 179 din 30.07.2021 privind aprobarea docum.cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC66877,B-dul Portile de Fier

HCL nr. 180 din 30.07.2021 privind aprobarea docum.tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC52333,B-dul Mihai Viteazu

HCL nr. 181 din 30.07.2021 privind aprobarea vanzarii directe cu plata in rate imobil str.Plevnei, nr. 5,parter+etaj si 3 anexe d-nei Firu Loredana si Firu Dumitru

HCL nr. 182 din 30.07.2021 privind aprobarea trecerii imobilului teren str.Topolnitei,nr.22, 11728mp din dom.public in dom.privat al mun.DTS

HCL nr. 183 din 30.07.2021 privind aprobarea trecerii unor apartamente din dom.public in dom.privat al mun.DTS

HCL nr. 184 din 30.07.2021 privind acordarea pt.anul scolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite scolare Primul ghiozdan

HCL nr. 185 din 30.07.2021 privind completarea Anexei 1 la HCL NR. 220-2011 si completarea Anexei la HCL NR. 172-2011

HCL nr. 186 din 30.07.2021 privmodificarea art.7 din HCL 90-2005 ref. la autorizarea construirii unor balcoane pt.imbunatatirea confortului locuibil la parterul blocurilor…

HCL nr. 187 din 30.07.2021 privind modificarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei de salubrizarein DTS,aprobat prin HCL 61-29.03.2021

HCL nr. 188 din 30.07.2021 privind mandatarea reprezentantului C.L. DTS in AGA pt.Managem.Serv.de Apa si Canalizare MH…in 10.08.2021,respectiv 11.08.2021

HCL nr. 189 din 30.07.2021 privind desemnarea unui administrator al societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA SRL

HCL nr. 190 din 30.07.2021 privind incetarea dreptului de administrare al SPAPTO pt.chioscul nr.2 in Piata Agroalimentara Crihala, 15.50 mp si spatiu 9,80 mp Targ Veterani

HCL nr. 191 din 30.07.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea prin licit.publica a supraf.de 250mp, Zona Splai Mihai Viteazu,NC61587

HCL nr. 192 din 30.07.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat la 22.07.2021 si a indicatorilor t-ec.pt. Reabilitare baza sportiva Colegiul Tehnic Decebal

HCL nr. 193 din 30.07.2021 aprobarea cotei de cofinantare din bugetul local ca urmare a actualiz.Devizului general la 22.07.2021 pt.Reab.baza sportiva Colegiul Tehnic Decebal

HCL nr. 194 din 30.07.2021 privind aprobarea documentatiei tehnice cadastrale – dezmembrare imobil Cimitir Sf. Stefan…Aleea Baladei, nr. 2

HCL nr. 195 din 30.07.2021 privind modificarea HCL nr.2 din 24.11.2021 privind alegerea comisiilor de specialitate ale C.L. DTS

HCL nr. 196 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL pe 2021

HCL nr. 197 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CL sursa C pe 2021

HCL nr. 198 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 al DAS DTS

HCL nr. 199 din 30.08.2021_aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pt. Directia de Politie Locala DTS pe 2021

HCL nr. 200 din 30.08.2021_rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu DTS pt. 2021

HCL nr. 201 din 30.08.2021_aprobarea statului de functii al Directiei de Politie Locala DTS

HCL nr. 202 din 30.08.2021_modificarea statului de functii publice si functi contractuale din cadrul DAS DTS

HCL nr. 203 din 30.08.2021_repartizarea locuintei in VD9 d-nei Popa Laura Alina si locuinta in VD5 d-nei Matala Lucia Raluca

HCL nr. 204 din 30.08.2021_repartizarea unor locuinte sociale si fond de stat situate in mun.DTS

HCL nr. 205 din 30.08.2021_aprobare docum. cadastrala cu propunere de dezmembrare a imobilului teren NC67981, str.Bolintineanu, nr.19

HCL nr. 206 din 30.08.2021_aprobare vanzarii directe cu plata in rate a imobilului din DTS, str. Plevnei, nr.5 in fav.d-nei Besliu Alexandra

HCL nr. 207 din 30.08.2021_aprobarea incheierii unui acord de parteneriat cu Federatia Comunitatilor Evreiesti din Ro-Cultul Mozaic cu privire la imobilul Cimitirul Evreiesc,bd.Revolutiei,nr.1-22

HCL nr. 208 din 30.08.2021_darea in folosinta gratuita pe 5 ani a terenului 7224.795 mp, sit.in incinta Strandului Termal Schela Cladovei, Societatii Nationale a Apelor Minerale SA

HCL nr. 209 din 30.08.2021_actualizarea inventarului bunurilor care alc.domeniul privat al DTS, precum si modif.Anexei 1 la HCL nr. 21-1999

HCL nr. 210 din 30.08.2021_aprobarea documentatiei tehnice cadastrale – dezmembrare teren CF67766, DTS, T64-1 – P1-3N

HCL nr. 211 din 30.08.2021_aprobarea trecerii imobilului teren 1620 mp din Zona Parcul Tineretului din domeniul privat in domeniul public al DTS

HCL nr. 212 din 30.08.2021_mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. pt.a vota in AGA la SECOM in 15.09.2021, sau, dupa caz, 16.09.2021

HCL nr. 213 din 30.08.2021_mandatarea reprez.C.L. in Adunarea Gen.a Asociatiei pt.Managem.Serv.de Apa si Canalizare MH pt.a vota aprobarea Caietelor de Sarcini UAT Rogova si UAT Izvoru Barzii

HCL nr. 214 din 30.08.2021_mandatarea d-lui Filip Cristian, reprez.C.L. pt.a vota in AGA la SECOM – 01.09.2021, sau, dupa caz, 02.09.2021

HCL nr. 215 din 30.08.2021_actualizarea valorii totale a proiectului, a indicatorilor t-ec, a devizului si a docum. pt.Crearea pistelor pt.biciclisti

HCL nr. 216 din 30.08.2021_modificarea HCL 101 din 27.04.2021 ref.la numirea reprezentantilor C.L. in C.A. ale unitatilor de inv.preuniversitar din DTS

HCL nr. 217 din 30.08.2021_aprobarea docum.tehnice cadastrale – dezmembrare imobil teren CF 62899, Zona Aeroport

HCL nr. 218 din 30.08.2021_aprobarea proiectului Gestionarea situatiei de pandemie in unitatile de invatamant din DTS si a cheltuielilor legate de proiect

HCL nr. 219 din 30.08.2021_actualizarea indicatorilor tehnico-ec. si a devizului general la faza PT pentru Reabilitare str.Pades

HCL nr. 220 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local

HCL nr. 221 privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE POST-MORTEM preotului ADRIAN – CLAUDIU CĂPITĂNESCU și artistului plastic CONSTANTIN PLĂVIȚU

HCL nr. 222 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 223 privind modificarea H.C.L. nr. 26 25.02.2021 referitoare la contractarea unei finanțări rambursabile interne – linie de finanțare în valoare de până la 50.000.000lei,

HCL nr. 224 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 225 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu Drobeta Turnu Severin pentru anul 2021

HCL nr. 226 privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aparținând UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 227 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 228 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții în regim contractual, ca urmare a reorganizării Palatului Culturii Teodor Costescu DTS

HCL nr. 229 privind participarea la selecția de proiecte culturale sesiunea I 2022 pentru co-finanțare AFCN pentru punerea în valoare a Cetății Medievale a Severinului și a Castelului Artelor

HCL nr. 230 privind mandatarea reprezentantului CL al mun DTS în AGA pentru Managementul Serviciilor de Apă și de Canalizare Mehedinți

HCL nr. 231 privind reducerea redevenței și încheierea unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul DTS nr. 12734 02.08.2006

HCL nr. 232 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru stabilirea formei de gestiune pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD)

HCL nr. 233 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF a UAT DTS 55499, având NC 55499

HCL nr. 234 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF a UAT DTS 67714, având NC 67714

HCL nr. 235 privind modificarea H.C.L. nr. 216 din 30.08.2021 referitoare la numirea reprezentanților CL în CA ale unităților de învățământ preuniversitar din mun DTS

HCL nr. 236 privind adoptarea unei hotărâri de CL privind repartizarea a două locuințe ANL rămase vacante în ordinea stabilită prin lista anuală de priorități

HCL nr. 237 privind aprobarea adiționării la Contractul de concesiune nr. 998 15 decembrie 2015 încheiat cu S.C. AGROTRANSPORT VÎNJU MARE S.R.L.

HCL nr. 238 privind aprobarea cotei de cofinanțare din bugetul local ca urmare a aplicării O.U.G. 93 2021 pentru obiectivul de investiții Reabilitare bază sportivă Colegiul Tehnic Decebal

HCL nr. 239 privind premierea elevilor din municipiul Drobeta Turnu Severin care au obținut nota 10 la examenele de Evaluare națională și Bacalaureat în anul 2021

HCL nr. 240 privind aprobarea trecerii imobilului teren, în suprafață de 151 mp, identificat cu NC 65357, din domeniul privat al Mun DTS în domeniul public al Mun DTS

HCL nr. 241 privind aprobarea relocării indicatoarelor F 47 și F 49 intrare și ieșire din municipiul Drobeta Turnu Severin pe DN 6 de la km 343+200 la km 344+020

HCL nr. 243 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile pe linii bugetare conform OG 152021, pentru obiectivul de investiții Reabilitare baza sportivă Colegiul Tehnic Decebal

HCL nr. 244 privind predarea către MD, LPA prin C.N.I. S.A. a amplasamentului situat în DTS și asigurarea condițiilor

HCL nr. 245 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A. a amplasamentului situat în DTS

HCL nr. 246 privind aprobarea DG estimativ și a indicatorilor t–ec privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare străzi în municipiul DTS

HCL nr. 247 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 248 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa C al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 249 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Poliție Locală Drobeta Turnu Severin pe anul 2021

HCL nr. 250 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 251 privind modificarea ștatului de funcții contractuale al Direcției de Asistență Socială

HCL nr. 252 privind modificarea ștatului de funcții în regim contractual al aparatului de specialitate al primarului municipiului DTS pentru anul 2021

HCL nr. 253 privind desemnarea unui administrator al societății comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L., societate de drept public și de interes local, în subordinea CL al mun DTS

HCL nr. 254 privind mandatarea SPAET DTS de a închiria de la R.A.A.N. – în faliment, reprezentată legal prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL

HCL nr. 255 privind aprobarea ajustării prețului local al energiei termice, precum și a prețului local pentru populație, pe perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022

HCL nr. 256 privind completarea Anexei nr. 9, parte integrantă din H.C.L. nr. 92 2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2021

HCL nr. 257 privind închirierea prin licitație publică a sălii mortuare, sălii de pomeniri și a spațiului cu destinație florărie – servicii funerare din Cimitirul Ortodox Sf. Ștefan

HCL nr. 258 privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 73 mp, cu plata integrală a prețului, aferent locuinței situate în municipiul DTS

HCL nr. 259 privind aprobarea compensării costurilor făcute de Fundația Gheorghe Țițeica, cu reabilitarea instalației de alimentare cu apă curentă aferentă imobilului din str. Decebal, nr. 49

HCL nr. 260 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 99 27.04.2021 privind aprobarea regulamentului pentru concesionarea unor terenuri din domeniul public și privat al mun DTS

HCL nr. 261 privind aprobarea trecerii unor terenuri rezultate în urma Actului de dezmembrare nr. 1557din2021 din domeniul public al mun DTS în domeniul privat al mun DTS

HCL nr. 262 privind aprobarea solicitării către MAN pentru trecerea Cheului special în Portul DTS aflat la km fluviali 928 – 929, în suprafață de 98 mp

HCL nr. 263 privind repartizarea unor locuințe sociale și fond de stat situate în Municipiul Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 264 privind aprobarea prețului de vânzare a suprafeței de teren de 150 m² din Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 265 privind trecerea imobilului teren, în suprafață de 27 mp, identificat cu NC 64261, din domeniul privat al mun DTS în domeniul public al mun DTS

HCL nr. 266 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 267 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare în municipiul Drobeta Turnu Severin

HCL nr. 268 privind modificarea H.C.L. nr. 235 din 30.09.2021 referitoare la numirea reprezentanților CL în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar

HCL nr. 269 privind aprobarea participării laProgramul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (AFM)

HCL nr. 270 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membri

HCL nr. 271 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 244 din 20.10.2021 privind predarea către MDLPA prin Compania Națională de Investiții CNI SA

HCL nr. 272 privind alegerea președintelui de sedință al CL

HCL nr. 273 privind modificarea și completarea HCL nr. 270 din 28.10.2021

HCL nr. 274 din 17.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.L. pe 2021

HCL nr. 275 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 276 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al DAS DTS

HCL nr. 277 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru DPL DTS pe anul 2021

HCL nr. 278 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021 – 2022

HCL nr. 279 privind aprobarea casării mijloacelor fixe aparținând instituției de învățământ preuniversitar de stat – Șc Gim P.Sergescu

HCL nr. 280 privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții publice și în regim contractual mun DTS

HCL nr. 281 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 12.281 mp

HCL nr. 282 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 311 mp

HCL nr. 283 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1.067 mp

HCL nr. 284 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de teren de 150 m²

HCL nr. 285 privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de teren de 294 m²

HCL nr. 286 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri

HCL nr. 287 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor terenuri Prelungirea Carpati

HCL nr. 288 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren Serpentina Roșiori

HCL nr. 289 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren N. Iorga

HCL nr. 290 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren Cicero

HCL nr. 291 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 503 mp

HCL nr. 292 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 297 mp

HCL nr. 293 privind aprobarea valorii juste a proprietății imobiliare aparținând municipiului DTS

HCL nr. 294 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 29 25.02.2021 Lg 15 din 2003

HCL nr. 295 privind actualizarea tarifului în cazul transportului de persoane în regim de taxi pe raza mun DTS

HCL nr. 296 privind necesitatea și oportunitatea extinderii ariei de concesiune pentru cartierele

HCL nr. 297 privind aprobarea etapa I – studii de fundamentare obiectiv actualizare PUG

HCL nr. 298 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza mun DTS

HCL nr. 299 privind aprobarea documentației de urbanism în fază PUZ

HCL nr. 300 privind modificarea și completarea H.C.L. 220 2021

HCL nr. 301 privind darea în administrare a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului “Lights-on!”

HCL nr. 302 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A. Cresa

HCL nr. 303 privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin C.N.I. S.A. Parcul Tineretului

HCL nr. 304 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între UAT Mun DTS și UAT Jud Mh

HCL nr. 305 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul CL

HCL nr. 306 privind inițierea procedurii de concesionare a serviciului social Cantina de Ajutor Social

HCL nr. 307 privind aprobarea proiectului organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar acreditate pentru anul 2022–2023

HCL nr. 308 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatului Culturii Teodor Costescu

HCL nr. 309 privind aprobarea Devizului general total investiție actualizat conform O.G. 15 2021 Reabilitare baza sportiva

HCL nr. 310 privind aprobarea Devizului general actualizat conform O.G. 15 2021 Reabilitare drumuri Schela

HCL nr. 311 din 08.12.2021_aprobarea proiectului Elaborarea planului de actiune pt.energie durabila a DTS si planului de actiune pt.mediu a jud.MH

HCL nr. 312 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local pe anul 2021

HCL nr. 313 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al DAS DTS

HCL nr. 314 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru DPL DTS pe anul 2021

HCL nr. 315 privind rectificarea listei de investiții – anexa nr. 4 la bugetul creditelor, sursa C, al CL al mun DTS pe anul 2021

HCL nr. 316 privind atribuirea denumirii de străzi pe raza municipiului DTS, județul Mh

HCL nr. 317 privind aprobarea Act adițional nr. 1 la contractul nr. 25770 din 2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public

HCL nr. 318 privind aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului și Contractului privind delegarea gestiunii activităților de deratizare

HCL nr. 319 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 68363

HCL nr. 320 privind aprobarea documentației tehnice cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului teren NC 65360

HCL nr. 321 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri tip A.N.L. aflate pe raza UAT a Mun DTS

HCL nr. 322 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Mun DTS

HCL nr. 323 privind concesionarea prin atribuire directă a suprafeței de 203 mp

HCL nr. 324 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică și a raportului de evaluare a suprafeței de teren de 104 mp

HCL nr. 325 privind stabilirea taxelor și chiriilor pentru folosirea temporară a terenurilor și spațiilor din piețe și târgul comercial

HCL nr. 326 privind actualizarea Anexei nr. 1 cap. II, III și IV, completarea Anexelor nr. 9, 20 și modificarea Anexelor nr. 4, 8, 17 și 30

HCL nr. 327 privind aprobarea alocării sumei de 14.838 lei Liceului Tehnologic Decebal

HCL nr. 328 privind aprobarea alocării sumei de 14.838 lei Colegiului Național Gheorghe Țițeica

HCL nr. 329 privind modificarea H.C.L. nr. 147 19.05.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței nr. 19

HCL nr. 330 privind modificarea H.C.L. nr. 245 30.08.2017 privind aprobarea proiectului Reabilitarea Grădiniței PP nr. 29

HCL nr. 331 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici și a dev general conform OG nr. 15 2021 Gradinita 19

HCL nr. 332 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici și a dev general conform OG nr. 15 2021 Gradinita 29

HCL nr. 333 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Palatul Culturii pe anul 2021

HCL nr. 162 2021 privind aprobarea contului de executie

Sari la conținut