Tipizate Urbanism

❗Vă rugăm să selectați doar paginile pe care doriți să le printați din formularele de mai sus!

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru constructii definitive, desfinţări, împrejmuiri:

 • cerere tip
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I. cu situatia existenta – 1 ex.
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu propunerea constructiilor (specificand constructiile vecine, regimul de inaltime, cotele, retragerile conform PUZ, P.O.T., C.U.T.), – 2 ex. (original si copie)
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara 1:1000), 2 ex. (original si copie)
 • copie act de proprietate
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate

 

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru schimbări de destinatie, construire şi închidere balcoane, montări firme, amplasare construcţii provizorii şi panouri publicitare:

 • cerere tip
 • plan de situatie, (cadastral, de la A.C., intocmit de proiectant sau cadastrist, dupa caz), la scara 1:500, 1:1000, 2 ex. (original si copie)
 • copie act de proprietate 1 ex.
 • prezentare simulare foto cu fatada care se modifica
 • suprafata panoului sau firmei solicitate
 • sa se specifice in cerere suprafata aleii de acces precizata in cerere+planul de situatie cu toate aleiile existente si distantele pana la acestea
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate
 • reveleu cadastral cu situaţia existentă şi propunerea în 2 exemplare (original si copie)

Acte necesare obţinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM pentru înstrăinări, dezmembrări, alipiri si operatiuni notariale

 • cerere tip
 • plan de situatie, pe ridicare topo, vizat de O.C.P.I., cu situatia existenta, 1 ex.
 • plan de situatie, elaborat pe suport topografic, cu propunerea de dezmembrare sau alipire, respectand latimile aleilor de acces conform R.G.U., intocmit de cadastristul autorizat
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara1:1000), 2 ex. (original si copie)
 • extras de carte funciara pentru informare (original), in termen de valabilitate
 • act de proprietate (copie)
 • certificat de atestare fiscala
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)

ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU REŢELE (BRANSAMENTE, SEPARARI, ş.a.)

 • cerere tip
 • acordul de acces din partea deţinătorului de reţea pentru care se solocită certificatul – în termen de valabilitate;
 • act de proprietate asupra construcţiei (copie);
 • memoriu tehnic
 • plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara1:1000) plan de incadrare in zona (situatia existenta – scara1:1000)
 • situaţia existentă şi propusă (simulare foto cu desfăşurarea frontului stradal)
 • plan de situaţie cu lungimea reţelei şi branşamentului propus – scara 1:500, 1:1000 – 2 exemplare (original şi copie)
 • dovada achitării plăţii a certificatului de urbanism

 

Acte necesare prelungirii valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM

 • cerere
 • C.U. in copie
 • documentul de plata a taxei de eliberare a prelungirii valabilității certificatului de urbanism
 • foto cu situatia existenta

Autorizatii de construire, desfiintare

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • cerere tip
 • anexa la cerere
 • borderou cu paginatie, documentatia paginata
 • dovada O.A.R. – copie
 • act de proprietate in copie legalizata
 • fisa bunului imobil si planul de amplasament (din documentatia topografica) copie
 • extras de Carte Funciara  de informare pentru luna în curs  în funcţie de data la care este depusă solicitarea – original
 • certificat de urbanism – copie
 • avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (cerute in C.U.)
 • alte avize si acorduri (cerute in C.U.)
 • studii de specialitate (cerute in C.U.)
 • documentatie tehnica extras din PT (inclusiv foto pt.schimbari de destinatie)
 • referate de verificare cu viza in original
 • deviz privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
 • dovada privind achitarea taxelor – copie
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (pt.autorizatii de desfiintare)
 • contract cu SC Brantner Servicii Ecologice S.A
 • situatia existenta si propusa (simulare foto cu desfasurarea frontului stradal)

Acte necesare obţinerii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE pentru continuare de lucrări

Obligatoriu prezentarea a două exemplare identice (excepţie cererea tip -1 exemplar)

 • autorizaţie de construire – copie
 • act de propietate
 • fişa bunului imobil şi planul de amplasament (din documentaţia topografică) copie
 • extras de Carte Funciara  de informare pentru luna în curs  în funcţie de data la care este    depusă solicitarea – original
 • certificat de atestare fiscala
 • memoriu întocmit de proiectant cu stadiul fizic al lucrărilor (valoarea lucrărilor rămase de executat)
 • documentaţia tehnică vizată spre neschimbare, care a stat la baza obţinerii A.C. / A.D.
 • referat de verificare cu viză în original
 • chitanţe achitare taxe copie
 • contract cu SC Brantner Servicii Ecologice S.A

Acte necesare prelungirii valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

 • cerere
 • Autorizatia de Construire/ Autorizatia de Desfiintare in original
 • memoriul justificator privind necesitatea prelungirii
 • dovada achitarii taxei – copie
 • documentatia paginata si borderou cu paginaţia
 • simulare foto cu situaţia existenta
 • contract cu SC Brantner Servicii Ecologice S.A
 • certificat de atestare fiscala

Documentaţia necesară în vederea regularizării de taxă

Persoane fizice:

 • proces verbal de recepţie – 3 exemplare
 • copie autorizaţie de construire.
 • Certificat de atestare fiscala cu valoarea de impunere
 • Certificat energetic
 • Adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii referitoare la dovada platii cotei de 0,1% si 0,5% la Inspectoratul de Stat in Constructii.
 • referatele pe specialităţi întocmite de proiectant şi dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

Persoane juridice:

 • proces verbal de recepţie – 3 exemplare
 • copie autorizaţie de construire.
 • balanţă cu situaţia contului 231 (Imobilizări corporale în curs) sau 212 (MIjloace fixe) la zi.
 • Adeverinta de la Inspectoratul de Stat in Constructii referitoare la dovada platii cotei de 0,1% si 0,5% la Inspectoratul de Stat in Constructii.

 

 

Sari la conținut