1. CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢENILOR ROMÂNI:

Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de Normele Metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, aprobate prin H.G. nr. 295/2021.

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr.97/2005, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.

În prezent, cetăţenilor români li se eliberează cărţi de identitate sau după caz, cărţi de identitate provizorii.

Cartea de identitate se eliberează în situaţia în care persoana fizică depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţită de toate documentele care fac, potrivit legii, dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:

 - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

 - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;

 - 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;

 - nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an.

Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat").

Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procură specială (potrivit modelului postat la Secţiunea "Formulare de completat"), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Cetățenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială.

În conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligaţi să se prezinte, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reședința, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.  Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amenda cuprinsă între 40 lei şi 80 lei,

Conform dispoziţiilor art. 15 alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, republicata, cu modificările şi completările ulterioare termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

 

  1. CAZURI ÎN CARE SE ELIBEREAZĂ O NOUĂ CARTE DE IDENTITATE:

-la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

-dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

-în cazul schimbării domiciliului;

-în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

-în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

-în cazul deteriorării actului de identitate;

-în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

-când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

-în cazul schimbării sexului;

-în cazul anulării;

-pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

 

III. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚI DE IDENTITATE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (vezi Secţiunea "Formulare de completat";

- actul de identitate, după caz;

- certificatul de naştere, original şi copie;

-certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

-certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;

- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

- extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;

- documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Pe lângă documentele mai sus enumerate, în funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de identitate, sunt necesare și alte documente (vezi Secţiunea "Documente necesare").

 

  1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII DE STABILIRE A RESEDINTEI:

 

- cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (vezi Secţiunea "Formulare de completat");

- actul de identitate al solicitantului;

- documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original si copie.

 

  1. CUANTUMUL TAXELOR ŞI MODUL DE ACHITARE

 

  1. În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

 

Contravaloarea cărţii de identitate este de 7 lei, a cărţii de identitate provizorii de 1 leu şi se achită la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa, la structura de taxe şi impozite din cadrul primăriei localităţii la nivelul căreia funcţionează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor ori prin altă modalitate de plată stabilită de administraţia autorităţii publice locale.

 

Pentru obţinerea unor informaţii concrete privind modalitatea de plată a contravalorii actelor de identitate, solicitanţii se pot adresa direct la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, ori pot accesa site-ul propriu al fiecărui serviciu.

 

Coordonatele de contact ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor se regăsesc şi pe site-ul instituţiei noastre, la Secţiunea "Contact".

 

  1. Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, se achită în numerar, la sediul D.E.P.A.B.D.

 

  1. ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ÎNSCRIEREA MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZERLOR DE DATE.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică, actele de identitate se eliberează şi de către Direcţia pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.).

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

D.E.P.A.B.D. soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate, pentru unul din următoarele cazuri:

-la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

-dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii, iar în cazul titularului unei cărţi electronice de identitate, şi prenumele părinţilor;

-în cazul schimbării domiciliului;

-în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

-în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;

-în cazul deteriorării actului de identitate;

-în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

-când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

-în cazul schimbării sexului;

-în cazul anulării;

-pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.

Nu se soluţionează la sediul D.E.P.A.B.D., cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

 - au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;

 - îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

 - solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetățeniei române;

 - îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 - solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere), pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art. 14 alin. (5) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei;

 - sunt înscrise cu menţiuni  operative în R.N.E.P.

              

Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate formulează o cerere scrisă (potrivit modelului postat la "Formulare de completat") din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, cerere care se supune aprobării conducerii D.E.P.A.B.D.

 

VII. ALTE INFORMAŢII PRIVIND CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: http://depabd.mai.gov.ro, rubrica „Informaţii Utile - Evidenţa Persoanelor”, la secţiunile „Documente necesare” şi „Formulare de completat”.

 

ATENŢIE!

 

Persoanele care au deţinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l prezinte lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Toate documentele care sunt necesare se prezintă în original şi copie.

 

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

"Notă - În conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene".             
Denumire document Serviciu Tip persoană Document
Solicitare publicare dobandire si schimbare pe cale administrativa a numelor Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere transcriere certificat nastere Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere transcriere certificat deces Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere transcriere cetateni moldoveni-ucrainieni Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere transcriere certificat casatorie Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere extras multilingv de nastere Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere extras multilingv de casatorie Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere eliberare certificat transcris Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere certificat de deces Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere certificat de casatorie Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere pentru eliberarea adeverintei celibat Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere certificat de nastere Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere viza resedinta Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere furnizare date Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere pentru eliberare Act Identitate – cetateni romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere pentru eliberare Act Identitate – ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere rectificare act Starea Civila Fizică Vizualizare
Cerere de schimbare de nume Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Inregistrarea nasterii Starea Civila Fizică Vizualizare
Inregistrarea casatoriei Starea Civila Fizică Vizualizare
Inregistrarea decesului Starea Civila Fizică Vizualizare
Transcriere certificate Starea Civila Fizică Vizualizare
Inscriere divort Starea Civila Fizică Vizualizare
Inscriere adoptie Starea Civila Fizică Vizualizare
Inscrierea mențiunilor de schimbare a numelui Starea Civila Fizică Vizualizare
Taxe percepute Starea Civila Fizică Vizualizare
Termene prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor Starea Civila Fizică Vizualizare
Inscriere recunoastere stabilire a filiatie Starea Civila Fizică Vizualizare
Documente Stare Civila Starea Civila Fizică Vizualizare
Eliberare certificate Starea Civila Fizică Vizualizare
2021 procurare tr strainatate certificate Starea Civila Fizică Vizualizare
Inscrierea mentiunii de casatorie si desfacerea acesteia prin divort pronuntat in strainatate Starea Civila Fizică Vizualizare
ANEXA 3 schimbare nume cale administrativa Starea Civila Fizică Vizualizare
reconstituire intocmire ulterioara Starea Civila Fizică Vizualizare
2021 eliberare certificate Starea Civila Fizică Vizualizare
rectificare acte mentiuni Starea Civila Fizică Vizualizare
Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă Starea Civila Fizică Vizualizare
constatare desfacere casatorie Starea Civila Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Declarație de luare în spațiul locativ al proprietarului, prin mandatar Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Procura speciala pentru eliberarea actului de identitate Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Declarație solicitant conform art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicata Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Declaratie gazduitor Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Declaratie pe proprie raspundere Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Declaratie prin mandatar Evidenta persoanelor Fizică Vizualizare
Denumire document Serviciu Tip persoană Document